Vi ryddar før vi forlet ein eigedom

Vi har eit mål om at det ikkje skal finnast forureining på eigedomane vi avhendar. Dersom vi finn forureining, ryddar vi opp føl vi sel. Dette er tøffe forpliktingar som vi tek på alvor.

Difor kartlegg vi miljø og mogleg forureining for kvar einskild eigedom som skal avhendast. Deretter lager vi ein tiltaksplan som må godkjennast av forureiningsstyresmaktene før arbeidet kan starte.

Les mer om korleis vi rydder opp før avhending.